Glenn Machine Company, Inc.

Contact:               Dan Buzza

e-mail:                 dan@glennmachine.com

web:                      www.glennmachine.com

phone:                 724.457.7750

fax:                        724.457.1492

address:               422 Flaugherty Run Rd. ,  Moon Township, PA  15108-9799